Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) är de gällande. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har

signerat särskilt avtal som reglerar detta.

Tillämplighet

Dessa köpevillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller

konsumentköplagen samt distansavtalslagen som även innefattar skydd för Alojee AB.

Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, http://www.konsumentverket.se

Betalning

Moms ingår i all priser, men fraktkostnad tillkommer i förekommande fall. Betalning görs mot postförskott, Faktura alternativt  kortbetalning via internet.

Vi använder Payson och paypal betalsystem, vilket möjliggör betalning med, Visa,MasterCard, och Visa Electron. Vid Försäljning via konto-/kreditkor

börjar villkoren gälla så snart korttransaktionen har godkänts. Ingen extra avgfit utgår för kortbetalning.

Vid färsenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 20% per månad från förfallodagen. Alojee AB reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priseroch slutförsaljning. Därest dylikt är uppenbart felaktigt, kan detta tvinga Alojee AB att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalat belopp på bästa sätt.

Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktighet upptäcks. Orsaken till fell skall tydligt redovisas till kunder i samband med köpets hävande.

 

 

Leverans och avbeställning

Besttällningar mottagna före kl.12.00 på måndag till torsdag kommer att behandlas samma dag, för leverans inom 5-15 arbetsdagar.

Beställningar mottagna på fredagar, lördagar och söndagar kommer att behandlas påföljande måndag.Leverans sker per post/spedition. Leverans av

beställd tjänst enligt order.I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar

att beställningen avbeställes i enlighet med Alojee AB köpevillkor. Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig.

I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen. Avbeställning produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts

speciellt för kunder, är ej möjlig.Om kunden inte hämtar Paket skickas med postförskott, ska kunden betala frakten.

Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från antigen per e-post eller fax.

Aägandesrättförbehåll

Alla varor förblir Alojee AB egendom tills dess full betalning erlagts.

Ansvar för fel

Alojee AB ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor Alojee AB bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex, men ej begränsat till, inkompatiblititet, leveransförseningar, driftsavbrott,dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Reklamationsvillkor och ångerrätt

Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta Alojee AB reklamationsavdelning på telefon 073-9958975, via epost [email protected]com eller via Alojee AB hemsida www.agasstore.com och uppge order-id samt orsak till reklamationen. Vid reklamation av vara skall kunden begära ett s.k.RN (returnummer), som sedan är giltigt i 14 dagar.

 

Vid samtliga fall då en vara returneras till Alojee AB skall kunden först ha erhållit ett RN. Returförsändelsen skall sedan tydligt märkas med detta RN. Kunden bör skriva erhållet RN på paketlappen så att originalförpackningen ej skadas. Defekta produkter som returernas till Alojee AB bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas påett sådant sätt den ej riskerar att skadas. För privatkonsument gäller konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få frakten betald vid ett giltigt returärende. Hos Alojee AB har privatkonsument rätt att få en förbetald paketlapp sig tillsänd. I de fall returärendet ej är giltigt och kun har fått en förbetald paketlapp tillsänd sig, debiteras fraktkostnad tur och retur, I de fall retuanledningen är reklamation och fel ej kan påvisas utgår en avgift om 200:-+moms+frakt tur och retur samt hanteringskostnad för ärendet. Försändelser som saknar RN återsänds till kunden och fraktkostnaden debiteras. Alojee AB förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finns tillgänglig.

Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen, ångerrätten gäller enligt nämnda lag endas om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Varan får ej vara använd. Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta Alojee AB för erhållande av ett RN. Returfrakten bekostas av konsumenten.

Vid produkter som är specialtillverkade för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt. Om en vara är transportskadad skall Alojee AB kontaktas inom fem dagar för information om ersättning.

Outlöst försändelse

För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till Alojee AB, debiteras en avgift om 250:-+ moms för att täcka Alojee AB kostnader för transport och administration.

Transportskadat gods

Om en vara från Alojee AB skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till speditören (valigtvis, postnord020-340340) dock senast inom 7 dagar.

Force Majeure

Händelse såsom krg, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut,uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Alojee AB kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Alojee AB befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Storlek problem

Konsumenterna har full rätt att ändra storlek, om finns storlek problem.